MOWES

MOWES

Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalną OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Partnerstwo w marcu 2016 r. otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez:

 1. zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 2. zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 3. zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 4. zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 5. zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 6. zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

 

W ramach działań Partnerstwa wsparciem obejmujemy:

w zakresie usług animacji lokalnej:

 1. społeczność lokalną,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 4. przedsiębiorców,
 5. podmioty ekonomii społecznej;

w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 1. osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 2. podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 3. przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne);

w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 1. podmioty ekonomii społecznej.

 

OFERTA MOWES (do pobrania)

 

Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizujemy poprzez dwa projekty:

 • Projekt „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”
 • Projekt „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej – Małopolska Zachodnia”

Oba projekt mają na celu wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie odpowiednio Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) i Małopolski Zachodniej (MZ). Projekty skierowane są do:

 1. Mieszkańców KOM i MZ zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym,
 2. Podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, podmiotów reintegracji, przedsiębiorstw społecznych z terenu KOM i MZ,
 3. Samorządów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz przedsiębiorców z terenu KOM i MZ.

 

NASZA OFERTA w obu projektach to przede wszystkim:

 1. wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 2. indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 3. stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 4. profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 5. wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 6. indywidualny plan wsparcia opracowana dla każdej organizacji.

 

Odpowiadamy za wsparcie:

 1. fundacji,
 2. stowarzyszeń,
 3. spółek non-profit,
 4. Centrów i Klubów Integracji Społecznej,
 5. Warsztatów terapii zajęciowej,
 6. Klubów sportowych (w przypadku posiadania KRS),
 7. Ochotniczych Straży Pożarnych (w przypadku posiadania KRS),
 8. Kół gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS),
 9. Zakładów Aktywności Zawodowej,
 10. Kościelnych osób prawnych,
 11. Klubów Sportowych,
 12. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie),
 13. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Organizacje zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:

e-mail: mowes@fundacjagap.pl

tel.: 12 423 76 05

Nasi Doradcy chętnie przedstawią naszą ofertę i opowiedzą o jej szczegółach.

 

 

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.