Rekrutacja na targi branżowe 4 Design Days Katowice

Rekrutacja na targi branżowe 4 Design Days Katowice

12 sierpnia 2019 ruszy rekrutacja na pierwszą edycję “Warsztaty + Targi”.

Zapraszamy MŚP do udziału w międzynarodowych targach 4 Design Days Katowice,  które odbędą się w terminie 6-9 lutego 2020 , a także warsztatach przygotowujących do udziału w targach i rozwijania działalności eksportowej.

DLA KOGO:

Oferta udziału w targach i warsztatach skierowana jest do MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z Małopolski (MŚP), które:

 1. mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego w dniu dokonania zgłoszenia do Projektu (co potwierdzają kopią stosownych dokumentów),
 2. posiadają strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa lub inny dokument o podobnym charakterze (co potwierdzają w formie oświadczenia),
 3. prowadzą działalność w obszarze przemysłów kreatywnych: projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design)  (co potwierdzone zostanie na podstawie kodów PKD prowadzonej działalności),
 4. spełniają warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488). (co potwierdzają odpowiednim formularzem i oświadczeniem).

 

CO OFERUJEMY:

 • cykl warsztatów dotyczących rozwijania działalności eksportowej dla pracowników lub przedstawicieli MŚP (Networking – 8 godz., Design Thinking – 16 godz., Rozwój eksportu – 8 godz.)
 • udostępnienie powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych targach 4 Design Days Katowice (w ramach wspólnego stoiska o powierzchni 100 m2 dla 8 MŚP wybranych do udziału w Projekcie)
 • pokrycie kosztów:
  • opłaty rejestracyjnej na targi,
  • transportu eksponatów do kwoty 5 tys. zł na jedno MŚP (transport, ubezpieczenie eksponatów danego MŚP),
  • projektu i wykonania indywidualnych materiałów promujących produkty MŚP (jeśli MŚP nie będzie dysponować takimi materiałami),
  • podróży i noclegów dwóch przedstawicieli MŚP biorących udział w targach,
 • usługi tłumaczeniowe (w razie potrzeby).

 

Udział MŚP w warsztatach i targach jest bezpłatny!

 

 UCZESTNICY ZYSKAJĄ:

 • wsparcie w nawiązaniu zagranicznych kontaktów,
 • umiejętność posługiwania się metodą Design Thinking w planowaniu swojej działalności eksportowej,
 • umiejętność nawiązywania i budowania relacji biznesowych,
 • możliwość prezentacji i promocji własnej oferty na międzynarodowych targach,
 • podręcznik eksportera stworzony specjalnie z myślą o projekcie.

 

TERMINY:

 • Składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami: 12 sierpnia – 15 września 2019;
 • Weryfikacja zgłoszeńdo 30 września 2019;
 • Warsztaty:
  • styczeń 2020– Networking
  • styczeń 2020– Design Thinking, cz.1.
  • styczeń 2020– Rozwój eksportu
  • luty 2020– Design Thinking cz.2
 • Targi 4 Design Days Katowice6-9 lutego 2020

 

ZGŁOSZENIA:

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego, należy zapoznać się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w programie MOEEH

Zgłoszenia należy dokonywać w terminie 12 sierpnia – 15 września 2019:

 • dostarczając komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres biura Fundacji GAP (ul. Ks. Bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków) osobiście lub pocztą (decyduje data WPŁYWU)
 • lub przesyłając skan wymaganych dokumentów rekrutacyjnych na adres: hub@oees.pl, a następnie dostarczając wersję papierową w terminie do 5 dni od przesłania dokumentów drogą mailową.

 

Wymagane dokumenty (zostaną udostępnione do 9 sierpnia 2019 r.):

 1. Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, 
 2. Wymagane i aktualne załączniki:
  1. oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP, którego wzór stanowi załącznik nr I do Formularza rekrutacyjnego,
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr II do Formularza rekrutacyjnego, lub
  3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, którego wzór stanowi załącznik nr III do Formularza rekrutacyjnego,
  4. oświadczenie o łącznej kwocie pomocy de minimis uzyskanej przez MŚP w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat podatkowych lub o nieuzyskaniu takiej pomocy, którego wzór stanowi załącznik nr IV do Formularza rekrutacyjnego,
  5. oświadczenie o posiadaniu strategii/planu działalności międzynarodowej lub innego dokumentu o podobnym charakterze, którego wzór stanowi załącznik nr V do Formularza rekrutacyjnego,
  6. statut/umowa spółki – jeśli dotyczy,
  7. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie siedziby, oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego (KRS/CEIDG/inny równoważny dokument)

 

Dokumenty rekrutacyjne muszą  być podpisane i ostemplowane w miejscach do tego przewidzianych, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji danego przedsiębiorstwa.

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu: Opis rodzajów wsparcia
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu: Karta oceny
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu: Wykaz kodów PKD
 4. Załącznik nr 5 do Regulaminu: Umowa wsparcia
 5. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu – Osoby Delegowanej
 6. Załącznik nr I do Umowy wsparcia: Oświadczenie o aktualności danych
 7. Załącznik nr II do Umowy wsparcia: Kontakty biznesowe

 

KONTAKT: 
Anna Warzyńska
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11
31-515 Kraków
anna.warzynska@fundacjagap.pl

Tel. 12 423 76 05