Dla administracji publicznej

Dla Administracji Publicznej
Nasza oferta jest efektem wieloletnich doświadczeń wynikających ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i innymi podmiotami administracji publicznej. Możemy zaproponować Państwu nasze wsparcie merytoryczne, formalne i organizacyjne tak w codziennej pracy samorządu/urzędu, jak i w długofalowym programowaniu rozwoju lokalnego.
Oferta dla JST
Współpraca JST z NGO

Dodatkowo oferujemy szeroką ofertę wsparcia samorządów w kreowaniu i poprawianiu szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 

1) opracowanie jednorocznego i wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przygotowanie (wieloletniego) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) jest zadaniem potrzebnym z wielu powodów. Jednym z podstawowych dylematów dotyczących polityki rozwoju terytorialnego jest umiejętność pogodzenia przez władze publiczne działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, a także aktywności na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i współdziałania z różnymi podmiotami, w tym trzeciego sektora. Samorządy, aby podnosić atrakcyjność lokalizacyjną swojego terytorium, jak również by zapewniać indywidualne i zbiorowe potrzeby swoich obywateli, powinny zapewniać równowagę pomiędzy decyzjami autokratycznymi, eksperckimi a tymi zapadającymi wspólnie, z uwzględnieniem opinii oraz inicjatyw obywatelskich.

2) centrum wsparcia dla NGO wraz z inicjowaniem działań

Przedmiotem tej części oferty jest prowadzenie na terenie JST przez naszą Fundację GAP Centrum wsparcia NGO (świadczenie usług wsparcia sektora pozarządowego z terenu gminy/powiatu, w tym w szczególności w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne i doskonalenie organizacji). Jako Fundacja mamy bardzo duże doświadczenie w udzielaniu wsparcia organizacjom pozarządowym. Zrealizowaliśmy liczne projekty, w ramach których organizowaliśmy cykle szkoleniowe oraz wsparcie doradcze.

 

3) współpraca finansowa i niefinansowa JST i NGO

JST mają w swym zasięgu szereg instrumentów, takich jak regranting, tryb małych zleceń, budżet partycypacyjny czy inicjatywę lokalną. Dzięki systemowi szkoleń, analizie dobrych praktyk, wymianie doświadczeń i opracowaniu wzorów odpowiedniej dokumentacji możemy przygotować dany samorząd do wdrożenia wybranych instrumentów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pozwoli to na efektywniejszą współpracę z trzecim sektorem a także lepsze wykorzystanie NGO do realizacji zadań publicznych samorządu.

4) metoda i oprzyrządowanie do monitoringu usług społecznych kontraktowanych przez JST organizacjom pozarządowym

W ramach jednego ze zrealizowanych przez nas projektów pn. „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” wspólnie z Gminą Miejską Kraków opracowaliśmy i wdrożyliśmy Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych (NAWIKUS), które umożliwia monitoring, a także ocenę sposobu realizacji usług społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie JST. Dzięki zastosowaniu metody NAWIKUS możliwa jest poprawa jakości, dostępności, efektywności i skuteczności usług publicznych oferowanych samorządowi terytorialnemu przez organizacje pozarządowe.

Zainteresowanym samorządom możemy pomóc w dostosowaniu metody do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy również wsparcie we wdrożeniu narzędzia NAWIKUS, czyli systemu informatycznego wspomagającego metodę monitoringu usług społecznych.

Kontakt:
biuro@fundacjagap.pl
tel. +48 12 423 46 05

Projekty dla JST

ZOBACZ

Skip to content