Oferta dla NGO

Oferta dla NGO

Fundacja GAP projekt Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) prowadzi nieprzerwanie od 2015 r.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. Wierzymy, że każda organizacja ma ogromny potencjał i dlatego:

– pomagamy doskonalić ofertę produktów i usług,
– wspieramy w planowaniu skutecznych działań marketingowych i komunikacji,
– uczmy jak skutecznie i sprawnie zarządzać organizacją.

Od 2016 roku oferujemy następujące darmowe wsparcie dla NGO mających siedzibę w Krakowie oraz powiatach: bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim, chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, wadowickim*:

 1. wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 2. indywidualny plan wsparcia opracowany dla każdej organizacji.
 3. indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 4. stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 5. profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 6. wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,

* wsparcie jest oferowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, MOWES  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

 

Szczegółowa oferta dla NGO: OFERTA MOWES (do pobrania)

 

Dla organizacji pozarządowych z innych powiatów Małopolski jak również innych województw możemy przygotować szkolenia i doradztwo specjalistyczne poprzedzone dogłębną analizą potrzeb i problemów danej organizacji. Termin i cenę wsparcia ustalamy indywidualnie dla każdego klienta.

 

Wspieramy następujące podmioty:

 1. fundacje,
 2. stowarzyszenia,
 3. spółki non-profit,
 4. Centra i Kluby Integracji Społecznej,
 5. Warsztaty terapii zajęciowej,
 6. Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS),
 7. Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS),
 8. Koła gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS),
 9. Zakłady Aktywności Zawodowej,
 10. Kościelne osoby prawne,
 11. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

Organizacje zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:

e-mail: mowes@fundacjagap.pl

tel.: 12 423 76 05

Nasi Doradcy chętnie przedstawią szczegóły naszej oferty i zaplanują indywidualny proces wsparcia. Pierwszą zasadą naszej pracy jest indywidualne podejście  do każdej organizacji. Chcemy Was dobrze poznać i odpowiadać na konkretne potrzeby.

Od marca 2016 r. posiadamy akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

Co możemy zaoferować:

Doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowej, wsparcie grup nieformalnych, informowanie o zasadach i możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej, konsultacje wniosków aplikacyjnych, wypracowanie indywidualnego planu rozwoju organizacji, analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń stojących przed organizacją; wsparcie merytoryczne opiekuna w realizacji założonej ścieżki rozwoju; zwiększenie świadomości na temat własnej organizacji – możliwych perspektyw jej rozwoju, funkcjonowania zespołu, roli osób, które ją tworzą, nabranie większej pewności siebie; wypracowanie rozwiązań dla problemów organizacji; rozwinięcie umiejętności planowania i zwiększenie szans na skuteczność działań.

 

Narzędzia MOWES:

– Doradztwo i szkolenia dot. kwestii formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych,   strategicznych, wolontariatu, promocji, nowych technologii, pozyskiwania środków na bieżącą działalność, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, ale również innych zakresach zgłaszanych przez beneficjentów.

– Coaching/mentoring pomagający w określaniu i realizacji celów. Coaching poszerza świadomość co pozwala dowiedzieć się więcej o sobie, o swoich możliwościach (potencjale) i o sytuacji, w której się znajdujemy. Coaching może wesprzeć ludzi działających w organizacji (zarząd, liderzy, wolontariusze, koordynatorzy).

– Strategia marketingowa

– Strategia rozwoju – ustalanie kierunku rozwoju organizacji, wypracowanie wizji przyszłości organizacji, opis i charakterystyka oferowanych usług/produktów organizacji, definiowanie inspirujących i motywujących celów.

– Specjalistyczne doradztwo księgowe w którego zakres wchodzą m. in. rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne, rozliczanie projektów dofinansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych, rozliczenia związane z działalnością gospodarczą, z działalnością odpłatną, nieodpłatną, z otrzymywaniem darowizn.

– Specjalistyczne doradztwo z zakresu marketingu  i komunikacji m. in. w zakresie określenia celów marketingowych w zależności od profilu organizacji, określenia grupy docelowej, analizy działalności marketingowej organizacji z uwzględnieniem kanałów dotarcia do grupy docelowej, używania poszczególnych kanałów dystrybucji informacji i dotarcia do grupy docelowej​, analizy strony www organizacji i identyfikacji wizualnej pod kątem określonych celów marketingowych, wsparcie we wdrożeniu strategii marketingowej, wsparcie w działaniach marketingowych organizacji mających na celu pozyskanie środków finansowych z działalności gospodarczej, odpłatnej lub od darczyńców, wsparcie w opracowaniu planów współpracy ze sponsorami, partnerami i darczyńcami.

– Specjalistyczne doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, podatków bezpośrednich i pośrednich w działaniach PES, obowiązków pracodawcy względem pracowników, dokumentów prawnych i sądowych przy prowadzeniu PES, zasad tworzenia umów, działalności odpłatnej i nieodpłatnej, zarządzania organizacją.

– Wizyty studyjne stanowiące niepowtarzalną okazją do poznania innych podmiotów ekonomii społecznej „od podszewki”. Zobaczenia w jaki sposób funkcjonują, jak pozyskują środki, jaką mają strukturę organizacyjną, jak współpracują ze środowiskiem oraz jakimi efektami swej pracy mogą się pochwalić.

Projekty dla trzeciego sektora

ZOBACZ

Skip to content