INES

INES

Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce

Głównym celem projektu było wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez stworzenie i działalność profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów ekonomii społecznej i budowanie świadomości społecznej.

Liderem projektu był Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (www.zlsp.org.pl, www.spoldzielnie.org.pl), a partnerami Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2010 – 31.03.2012

 

Grupy docelowe projektu: osoby fizyczne uczące się lub pracujące na terenie Małopolski, chcące rozpocząć działalność w sektorze ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z terenu Małopolski

 

Cele szczegółowe projektu: wzmocnienie systemu wsparcia sektora ES przez utworzenie infrastruktury działającej w regionie, poprawa zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii społecznej przez dostarczenie usług prawnych, księgowych i marketingowych oraz organizację szkoleń dla kadry zarządzającej, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia PES poprzez cykl szkoleń i doradztwo dla osób fizycznych, budowanie przewagi konkurencyjnej PES w oparciu o partnerstwo z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, budowanie świadomości społecznej przez promocję idei PES oraz zatrudnienia w sektorze ES.

 

Zrealizowane działania: Stworzenie i funkcjonowanie infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, w rezultacie czego powstaną 4 punkty wsparcia oraz Centrum Przedsiębiorczości Społecznej i Centrum Spółdzielczości. Świadczenie usług prawnych, księgowych i marketingowych dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Świadczenie doradztwa indywidualnego i grupowego. Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej. Świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Małopolsce. Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze.

Zadania Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w projekcie INES: Prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej. Koordynacja świadczenia usług prawnych, księgowych i marketingowych dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze, między innymi poprzez przeprowadzenie kampanii promującej działalność i produkty przedsiębiorstw ekonomii społecznej z Małopolski. Wydawanie biuletynu „Ekonomia Społeczna w Małopolsce”. Opracowanie publikacji poświęconej ekonomii społecznej. Organizacja seminariów, konferencji i targów ekonomii społecznej.

Rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu INES było wzmocnienie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), wzrost wiedzy i kompetencji osób prowadzących te przedsiębiorstwa, a także zbudowanie podstaw do współpracy między instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz przedsiębiorstwami ekonomii społecznej.

 

Źródło finansowania:  projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (numer priorytetu 7.2.2.), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content