Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), w skład którego wchodzą następujące organizacje: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalną OPOKA.

Partnerstwo w lutym 2023 r. otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Celem Partnerstwa jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Małopolsce poprzez:

 1. zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 2. zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 3. zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 4. zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 5. zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 6. zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

 

W ramach działań Partnerstwa wsparciem obejmujemy:

w zakresie usług animacji lokalnej:

 1. społeczność lokalną,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 4. przedsiębiorców,
 5. podmioty ekonomii społecznej;

w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 1. osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 2. podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 3. przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne);

w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 1. podmioty ekonomii społecznej.

OFERTA MOWES (do pobrania)

Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizujemy obecnie poprzez dwa projekty:

 • Projekt „MOWES2  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”
 • Projekt „MOWES2  – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej – Małopolska Zachodnia”

Oba projekt mają na celu wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie odpowiednio Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) i Małopolski Zachodniej (MZ). Projekty skierowane są do:

 1. Mieszkańców KOM i MZ zainteresowanych założeniem, prowadzeniem lub pracą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym,
 2. Podmiotów ekonomii społecznej, w tym NGO, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, podmiotów reintegracji, przedsiębiorstw społecznych z terenu KOM i MZ,
 3. Samorządów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz przedsiębiorców z terenu KOM i MZ.

 

NASZA OFERTA w obu projektach to przede wszystkim:

 1. wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 2. indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 3. stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 4. profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 5. wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 6. indywidualny plan wsparcia opracowana dla każdej organizacji.

 

Odpowiadamy za wsparcie:

 1. fundacji,
 2. stowarzyszeń,
 3. spółek non-profit,
 4. Centrów i Klubów Integracji Społecznej,
 5. Warsztatów terapii zajęciowej,
 6. Klubów sportowych (w przypadku posiadania KRS),
 7. Ochotniczych Straży Pożarnych (w przypadku posiadania KRS),
 8. Kół gospodyń wiejskich,
 9. Zakładów Aktywności Zawodowej,
 10. Kościelnych osób prawnych,
 11. Klubów Sportowych z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie),
 12. Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 13. spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych.

W jaki sposób wygląda nasze wsparcie:

Wszystkim organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom ekonomii społecznej oferujemy opiekę doradcy kluczowego, który:

 • świadczy doradztwo w zakresie prowadzenia podmiotu,
 • wspólnie z klientem wypracowuje Indywidualny Plan Wsparcia organizacji, analizuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia stojące przed organizacją,
 • informuje o zasadach i możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej,
 • konsultuje wnioski aplikacyjne nad którymi pracuje klient,
 • pomaga w opracowaniu i realizacji ścieżki rozwoju organizacji (m.in. w zakresie uruchomienia działalności statutowej odpłatnej czy działalności gospodarczej czy wprowadzenia usprawnień w funkcjonowania zespołu organizacji).

*Poza bieżącą opieką doradcy naszym klientom oferujemy:

 • Doradztwo i szkolenia dot. kwestii formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych,   strategicznych, wolontariatu, promocji, nowych technologii, pozyskiwania środków na bieżącą działalność, prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej, ale również innych zakresach zgłaszanych przez beneficjentów.
 • Coaching/mentoring pomagający w określaniu i realizacji celów. Coaching poszerza świadomość co pozwala dowiedzieć się więcej o sobie, o swoich możliwościach (potencjale) i o sytuacji, w której się znajdujemy. Coaching może wesprzeć ludzi działających w organizacji (zarząd, liderzy, wolontariusze, koordynatorzy).
 • Opracowanie strategii marketingowej i/lub narzędzi marketingowych (m.in. stron internetowych).
 • Opracowanie strategii rozwoju – ustalanie kierunku rozwoju organizacji, wypracowanie wizji przyszłości organizacji, opis i charakterystyka oferowanych usług/produktów organizacji, definiowanie inspirujących i motywujących celów.
 • Specjalistyczne doradztwo księgowe, w którego zakres wchodzą m. in. rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne, rozliczanie projektów dofinansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych, rozliczenia związane z działalnością gospodarczą, z działalnością odpłatną, nieodpłatną, z otrzymywaniem darowizn.
 • Specjalistyczne doradztwo z zakresu marketingu  i komunikacji, m. in. w zakresie określenia celów marketingowych w zależności od profilu organizacji, określenia grupy docelowej, analizy działalności marketingowej organizacji z uwzględnieniem kanałów dotarcia do grupy docelowej, używania poszczególnych kanałów dystrybucji informacji i dotarcia do grupy docelowej​, analizy strony www organizacji i identyfikacji wizualnej pod kątem określonych celów marketingowych, wsparcie we wdrożeniu strategii marketingowej, wsparcie w działaniach marketingowych organizacji mających na celu pozyskanie środków finansowych z działalności gospodarczej, odpłatnej lub od darczyńców, wsparcie w opracowaniu planów współpracy ze sponsorami, partnerami i darczyńcami.
 • Specjalistyczne doradztwo prawne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej, podatków bezpośrednich i pośrednich w działaniach PES, obowiązków pracodawcy względem pracowników, dokumentów prawnych i sądowych przy prowadzeniu PES, zasad tworzenia umów, działalności odpłatnej i nieodpłatnej, zarządzania organizacją.
 • Udział w wizytach studyjnych stanowiących niepowtarzalną okazję do poznania innych podmiotów ekonomii społecznej „od podszewki”. W ich trakcie można zobaczyć w jaki sposób funkcjonują, jak pozyskują środki, jaką mają strukturę organizacyjną, jak współpracują ze środowiskiem oraz jakimi efektami swej pracy mogą się pochwalić.

Organizacje zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:

Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Krakowie, przy ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków.

Informacje można również uzyskać w siedzibie Realizatora wsparcia, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

e-mail: mowes@fundacjagap.pl

tel.: 12 423 76 05

Strona internetowa projektu: 

Nasi Doradcy chętnie przedstawią naszą ofertę i opowiedzą o jej szczegółach.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Skip to content