Projekt pt. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków

Projekt pt. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków

Nr projektu: FEMP.06.18-IP.01-0323/23

Źródło finansowania: projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Małopolski 2021-2027 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Działania:
Zadanie 1: Animacja lokalna – m.in. upowszechnianie idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzanie
aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowanie i rozwój międzysektorowych
partnerstw lokalnych w celu powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych
przedsiębiorstw społecznych
Zadanie 2: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw
społecznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy – m.in. wsparcie doradcze dla grup inicjatywnych
służące kompleksowemu przygotowaniu do założenia i prowadzenia podmiotu, wsparcie w
utworzeniu i rozpoczęciu działalności podmiotu, a następnie pomoc w okresie pierwszych 12
miesięcy działalności w z zakresie wzmocnienia stabilności, potencjału kadrowego, finansowego i
innowacyjnego nowych podmiotów, w tym wsparcie biznesowe
Zadanie 3: Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych i pomiotów ekonomii społecznej
oraz wsparcie działań reintegracyjnych – finansowanie powstawania nowych miejsc pracy w
przedsiębiorstwa społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez
przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych oraz finansowanie
tych działań (na zasadzie refundacji)
Zadanie 4: Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
działania doradcze i szkoleniowe służące wzmacnianiu potencjału kadrowego, finansowego i
innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, a także udzielanie
im wsparcia biznesowego oraz wsparcia z zakresu zamówień publicznych; funkcjonowanie Punktu
Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie.

Grupy docelowe:
a) podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
b) pracownicy i kadra zarządzająca podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw
społecznych),
c) osoby fizyczne i osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej,
d) otoczenie sektora ekonomii społecznej.

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej na terenie
miasta Kraków poprzez utworzenie 124 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w okresie
01.11.2023–30.06.2029

Cele szczegółowe:
1) zwiększenie aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz zwiększenie współpracy
międzysektorowej na poziomie lokalnym w Krakowie,
2) utworzenie min. 35 nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw
społecznych, zarejestrowanych w Krakowie,
3) zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej min. 124 pracowników krakowskich
przedsiębiorstw społecznych (tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
4) zwiększenie potencjału kadrowego, finansowego, innowacyjnego i biznesowego oraz w
zakresie zamówień publicznych min. 104 krakowskich podmiotów ekonomii społecznej (w
tym przedsiębiorstw społecznych).

Zakładane rezultaty projektu:

a) min. 124 nowe miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z art.2 ust.6 ustawy o ekonomii społecznej)
b) wzrost aktywności w społecznościach lokalnych oraz lepsza współpraca międzysektorowa w
Krakowie poprzez utworzenie w Krakowie min. 35 nowych podmiotów ekonomii społecznej i
nowych przedsiębiorstw społecznych
c) wzrost poziomu integracji społeczno-zawodowej min. 124 nowych pracowników krakowskich
przedsiębiorstw społecznych,
d) zwiększenie potencjału kadrowego, finansowego, innowacyjnego, biznesowego i w zakresie
zamówień publicznych min. 104 krakowskich podmiotów ekonomii społecznej (w tym
przedsiębiorstw społecznych).

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 14 095 993,34 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 11 981 594,34 zł

Wysokość wkładu budżetu państwa: 1 804 099,13 zł

#FunduszeEuropejskie

 

Skip to content