Czym jest MOWES

Czym jest MOWES

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Krakowie jest miejscem, które działa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie i stanowi istotne ogniwo w kreowaniu pozytywnego wpływu sektora ekonomii społecznej na rozwój lokalny. 

MOWES wspiera lokalne firmy i inicjatywy społeczne poprzez dostarczenie im kompleksowego wsparcia, pomagając w rozwijaniu się i wzmocnieniu ich potencjału. Poprzez specjalistyczne szkolenia, doradztwo oraz inicjowanie partnerstw, organizacja stawia na trwały rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce.

Celem projektu jest mobilizacja mieszkańców oraz grup inicjatywnych do aktywnego uczestnictwa w budowaniu ekonomii społecznej. Poprzez inicjowanie nowych przedsięwzięć społecznych, zaangażowanie partnerów publicznych, oraz współpracę z przedsiębiorcami, projekt dąży do zwiększenia liczby podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. Dodatkowo, projekt kieruje swoje wysiłki na kreowanie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, co przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

MOWES tworzy partnerstwo, w skład którego wchodzą następujące organizacje: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Liderem tego partnerstwa jest Fundacja GAP, dla której ekonomia społeczna stanowi fundament działalności. Współpraca tych instytucji tworzy solidną platformę do kompleksowego wsparcia sektora ekonomii społecznej.

Działalność Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie przyczynia się do budowy trwałego i zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz zwiększenia potencjału finansowego, społecznego i organizacyjnego podmiotów. 

Skip to content