Mogę, chcę, potrafię – rekrutacja szkół do projektu

Mogę, chcę, potrafię – rekrutacja szkół do projektu

Zapraszamy szkoły z Małopolski do udziału w cyklu działań edukacyjnych w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Motyw przewodni przedsięwzięcia brzmi: Mogę, chcę, potrafię. W szkole, która zgłosi się do udziału w projekcie, zostanie utworzona grupa projektowa składająca się z 15 uczniów oraz 2 nauczycieli. Każda grupa w ramach zajęć pozalekcyjnych będzie realizować projekt z wykorzystaniem metodologii STEAM*.

Zapewniamy:

– wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grupy projektowej z ramienia szkoły,
– szkolenia i warsztaty przygotowujące nauczycieli do pracy według metodologii STAEM,
– materiały edukacyjne,
– warsztaty merytoryczne dla uczniów z zakresu pracy grupowej oraz wystąpień publicznych,
– stałą opiekę merytoryczną i trenerską ze strony tutora – nauczyciela akademickiego oraz
przedstawiciela instytucji partnerskiej,
– możliwość wyboru zagadnienia problemowego pozyskanego od organizatora i instytucji
partnerskich (Fundacja GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowskie Centrum
Informacji Ukraińskiej).

Szczegóły realizacji projektu w szkołach:

1. Jaki jest cel projektu?

a) pogłębienie uniwersalnych, osobistych i społecznych kompetencji uczniów,

b) doskonalenie technik nabywania wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie uczestnictwa uczniów
w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,

c) rozwój potencjału indywidualnych talentów wśród młodzieży z Małopolski.

2. Kogo zapraszamy do udziału w projekcie?

 • Szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe z terenu Małopolski.
 • Zgłoszoną przez szkołę grupę 15 uczniów z klas 6-8 szkoły podstawowej lub z klas 1-2 szkołyponad podstawowej, która powinna mieć charakter międzyoddziałowy lub międzyklasowy
 • Dwóch opiekunów grupy projektowej (nauczycieli dowolnej specjalności), którzy będą
  pracować z grupami wymiennie/rotacyjnie lub na zasadzie zastępstwa.

 • 3. Jakie są etapy realizacji cyklu działań edukacyjnych?

  a) Wybranie przez uczniów i opiekunów najbardziej interesującego tematu/zagadnienia
  problemowego projektu spośród zaproponowanych przez organizatora i instytucje partnerskie.

  b) Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych. Każdy opiekun zobowiązany
  jest do ukończenia warsztatów pt. Projekt STEAM jako narzędzie aktywizacji potencjału, motywacji
  i umiejętności uczniów (12 godz. dydaktycznych) oraz warsztatów pt. Planowanie i realizacja zajęć
  pozalekcyjnych metodą STEAM (8 godz. dydaktycznych). Szczegółowy opis szkoleń w załączeniu.

  c) Realizacja projektu w szkołach przez uczniów przy wsparciu nauczycieli – opiekunów grup
  projektowych i tutorów akademickich oraz przedstawicieli instytucji partnerskich:

  • Spotkanie inauguracyjne – prezentacja problemu i jego założeń przez przedstawicieli
   organizatora i instytucji partnerskich zgłaszających zadanie do projektów (z udziałem uczniów
   i opiekunów grup projektowych, tutora, przedstawiciela organizatora i instytucji
   partnerskich) (2 godziny).
  • Warsztaty wprowadzające do zagadnień merytorycznych niezbędnych do realizacji projektu,
   realizowane przez tutora (4 godziny).
  • Warsztaty z zakresu pracy grupowej: budowanie zespołu, badanie ról zespołowych,
   realizowane przez tutora i opiekuna grupy (po 2 godziny).
  • Realizacja projektu zgodnie z założeniami metodologii STEAM. Dzięki zastosowaniu sposobu
   nauczania konsolidującego pięć kluczowych bloków tematycznych: nauki, technologii,
   inżynierii, sztuki i matematyki uczestnicy zespołu projektowego będą stymulowani do
   realizacji innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań (20 godzin).
  • Wstępna wersja produktu projektu i pierwsza ewaluacja projektu uczniowskiego (przy
   wsparciu opiekunów grupy, w konsultacji z tutorem) (4 godziny).
  • Warsztaty przygotowawcze do wystąpień publicznych, realizowane przez tutora (4 godziny).
  • Zakończenie i prezentacja produktu finalnego projektu i wstępna jego ocena, realizowane
   przez opiekuna grupy projektowej oraz tutora (4 godziny).

  O kwalifikacji do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz treść uzasadnienia zawartego
  w formularzu zgłoszeniowym.

  Tematy/zagadnienia problemowe pozyskane od organizatora i instytucji partnerskich (Fundacja
  GAP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krakowskie Centrum Informacji Ukraińskiej). Należy
  wybrać jeden i wskazać go w formularzu zgłoszeniowym:

  • Dla dobra wspólnego. Jak promować produkty i usługi wytworzone w społecznie odpowiedzialny sposób?
  • Zróbmy to razem. Jak promować działalność spółdzielni uczniowskich jako atrakcyjnej formy nauki przedsiębiorczości i współpracy wśród uczniów?
  • Żeby nie brakło nam wody. Jak przeciwdziałać suszy w najbliższym otoczeniu?
  • Myśląc o przyszłości. Jak otworzyć własną firmę, która ma szansę na sukces?
  • Wiem, co jem. Jak zmienić nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży?
  • Miejsce dobre do życia. Jak uczynić naszą miejscowość bardziej przyjazną dla mieszkańców?
  • Technologia nie zna granic. Na ile nowoczesne narzędzia ICT mogą pomóc w komunikowaniu się osobom z różnych krajów?

  Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w projekcie trwają do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej, należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/9z1zd

  *STEAM to interdyscyplinarne podejście do nauczania i uczenia się, umożliwiające poszukiwanie, krytyczne myślenie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Realizując projekt STEAM-owy pracujemy z uczniami nad wybranym zagadnieniem, integrując treści z różnych dyscyplin: nauka (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), sztuka (Art), matematyka (Mathematics). Zależy nam też na tym, aby podjęte przez zespoły projektowe zagadnienia miały charakter problemowy, czyli otwierały drogę do badania, eksperymentowania, doświadczania. Rolą zespołu projektowego będzie więc znalezienie rozwiązania problemu zawartego w temacie projektu poprzez zintegrowanie wiedzy i umiejętności z 5 dyscyplin, wchodzących w zakres STEAM. Dzięki temu kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, chętnych do współpracy i działających poprzez proces twórczy.

  Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (https://fundacjagap.pl/) przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (https://uek.krakow.pl/) oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (https://mcdn.edu.pl/).

  Kontakt do organizatora: Fundacja GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków,

  Koordynator: Magdalena Sobesto-Wiejak,

  email: magdalena.sobesto@fundacjagap.pl, tel. 12 423 76 05.

  Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


  Skip to content