PROGRAM DIALOG

AKTUALNOŚCI

Informacje o projekcie

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie realizuje projekt „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0”.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0. Działania realizowane w ramach projektu obejmują wszystkie wymiary funkcjonowania systemu rozwoju zasobów ludzkich, w tym zagwarantowanie odpowiedniego systemu instytucjonalnego i mechanizmów koordynacji, rozwiązania projakościowe, zarządcze i materialne (finansowe) oraz system monitorowania i ewaluacji.

Pierwszy etap prac składał się z dwóch kluczowych zadań:

  • opracowanie koncepcji systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw społeczeństwa polskiego w kolejnych 25 latach w oparciu o szczegółową analizę dostępnych raportów, baz danych oraz wyników badań
  • przygotowaniu raportu o światowych trendach ekonomicznych, społecznych, technologicznych i politycznych w zakresie systemu edukacji i kształtowania kompetencji pracowników w XXI wieku w odniesieniu do sytuacji w Polsce.

 

W  następnym kroku wypracowane założenia prognostyczne zostały poddane weryfikacji w drodze badań empirycznych wykorzystujących różne metody i narzędzia badawcze. Do udziału w badaniu zaprosiliśmy m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, władze rządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji, w tym organizacji pozarządowych, dla których istotna jest przyszłość edukacji.

Ich efektem jest stworzenie modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+zawierającego konkretne rekomendacje w zakresie zmian modelu rozwoju kompetencji, jak i kierunkowe wskazania dla decydentów politycznych – zarówno w odniesieniu do najbliższej, jak i tej bardziej odległej przyszłości.

Uzupełnieniem dla opracowanego Modelu polityki edukacyjnej. Edukacja 2030+, było wydanie publikacji „Szkoły poza horyzont”, która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. Raporty zostały zaprezentowane podczas konferencji „Przyszłość Edukacji” (transmisja dostępna na platformie www.live.oees.pl)

Opracowanie interdyscyplinarnych i  innowacyjnych rozwiązań było możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin (m.in. takich jak: pedagogika, polityki publiczne, finanse publiczne, prawo, socjologia, ekonomia i technologie cyfrowe) współpracujących z praktykami ze świata edukacji, biznesu i sfery polityki publicznej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rezultaty naszego projektu. Zachęcamy do
lektury!

1. Raport „Poza Horyzont. Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”
2. „Model Polityki Edukacyjnej. Edukacja 2030+. Model Rozwoju Kompetencji W Obrębie Spójnej I Kompleksowej Polityki Edukacyjnej Państwa Polskiego”
3. Publikacja „Szkoły poza Horyzont”

Projekt jest finansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą
DIALOG w latach 2019-2021.

Kurs na Edukację -
pobierz raport

Przedstawiamy raport „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”. Stanowi on jeden z elementów prac zmierzających do przygotowania zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego progresu społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0

Raport otwiera zestawienie głównych tez. Zapoznanie się z nimi umożliwi czytelnikowi zrozumienie przesłania tego opracowania. Zasadniczą treść Raportu rozpoczyna rozdział ukazujący globalne megatrendy. Celem nie jest uchwycenie ich wszystkich, lecz tylko tych, które dla systemu edukacji i kształtowania kompetencji są najważniejsze. W kolejnym rozdziale wybrane megatrendy stanowią odniesienie dla omówienia kluczowych wyzwań rozwojowych Polski. Te dwa rozdziały stanowią wprowadzenie do podstawowej problematyki, jaką jest polski system edukacji i kształtowania kompetencji. Kolejny rozdział „Zasadnicze 4 problemy systemu edukacji w Polsce” ma ściśle diagnostyczny i panoramiczny charakter. Można uznać, że ukazuje on mapę problemową tematu. W kilku kolejnych rozdziałach pogłębiona została ta generalna diagnoza i jednocześnie sformułowano tezy dotyczące ukierunkowania postulowanych działań – działań mających doprowadzić do zasadniczej systemowej zmiany. Na tej podstawie został przygotowany rozdział o nowej polityce publicznej w sferze edukacji i kształtowania kompetencji. W nim zawarto rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu i sposobu jego ustanawiania.

PUBLIKACJA „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” – PDF
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać publikację, prześlemy ją bezpłatnie na wskazany adres e-mail.

Pobierz raport

Repozytorium opracowań

Repozytorium opracowań

Zapraszamy do zapoznania się z interesującymi opracowaniami tworzonymi w ramach Think Tanku Open Eyes Economy. Znajdą tam Państwo liczne materiały na tematy związane m.in. z kwestiami edukacyjnymi, gospodarczymi, społecznymi, samorządowymi i zdrowotnymi. Na portalu dostępne są magazyny, książki, publikacje, filmy i podcasty, do posłuchania, poczytania, obejrzenia i… polecenia dalej.

Zapraszamy na www.oees.pl/dobrzewiedziec

W ramach Think Tanku Open Eyes Economy stworzyliśmy eksperckie alerty, czyli cykl opinii oraz ekspertyz na temat wpływu pandemii na różne dziedziny naszego życia. Wybitni eksperci pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera szukają odpowiedzi na nurtujące kwestie, przedstawiają najważniejsze problemy oraz rekomendują konkretne działania, które należy podjąć.

Poniżej prezentujemy Państwu „RAPORT EDUKACJA. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości”, który powstał na podstawie spostrzeżeń zebranych przy okazji tworzenia 12 alertów edukacyjnych. Autorzy przedstawiają w nim wnioski wynikające z obserwacji tego, jak funkcjonuje system edukacji w warunkach pandemii. Sformułowane na ich podstawie rekomendacje odnoszą się do tego, co trzeba czynić na bieżąco, szczególnie przygotowując nowy rok szkolny i akademicki, ale dotyczą także niezbędnych cząstkowych rozwiązań systemowych oraz długofalowych zmian modelu edukacji.

„RAPORT EDUKACJA. Między pandemią COVID-19 a edukacją przyszłości” 

Pobierz Raport

 

Eksperci

Opracowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych rozwiązań jest możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy z różnych dziedzin (m.in. takich jak: pedagogika, polityki publiczne, finanse publiczne, prawo, socjologia, ekonomia i technologie cyfrowe) współpracujących z praktykami ze świata edukacji, biznesu i sfery polityki publicznej.
Raport „Poza Horyzont – Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” przygotował zespół w składzie:

 

Dr Łukasz Cieślik

 

Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii współczesnej, certyfikowany trener biznesu. Od dziesięciu lat związany zawodowo z samorządem wojewódzkim. Autor publikacji naukowych z obszaru edukacji, filozofii, kultury, literatury i ekonomii społecznej.

 

 

 

 

Krystyna Dynowska-Chmielewska

Absolwentka nauk społecznych i filologii polskiej; posiada kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie; kwalifikacje edukatorskie uznane przez MENiS, certyfikat trenerski programu Train the Trainer Instytutu Pedagogicznego w Wiedniu; drugi stopień specjalizacji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie. Uczestniczka ogólnopolskich programów MEN związanych z wdrażaniem zmian edukacyjnych, m.in. : Nowa Szkoła (grupa edukatorska 100/1), Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym (zespół ekspertów MEN), Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna (wojewódzki promotor nowej podstawy programowej). Doświadczenie w pracy nauczyciela w różnych typach szkół i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownika dydaktycznego w uczelniach wyższych oraz edukatora grup dorosłych (nauczyciele i kadra kierownicza szkół). Wieloletni kierownik Działu Doskonalenia Nauczycieli w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN), dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji WSB-NLU w Nowym Sączu, kierownik i współautorka założeń merytorycznych systemowego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego DiAMEnT. Obecnie nauczyciel konsultant pełniący funkcję kierownika projektu Województwa Małopolskiego Małopolskie Talenty po stronie MCDN.

 

 

Prof. IFiS dr hab. Michał Federowicz

 

Socjolog, prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydz. Mechatroniki) i Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Socjologii). Kieruje Zespołem Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji IFiS PAN. W latach 1999-2016 kierował polską częścią badań PISA/OECD. W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją, a w 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała nowe założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego. W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. W latach 2000-2011 członek redakcji kwartalnika Polish Sociological Review, w latach 2012-2018 (do czerwca) redaktor naczelny kwartalnika Edukacja. Obecnie dyrektor Graduate School for Social Research IFiS PAN. Najnowsze publikacje: ‘Relational Goods versus Technology in Education’, w: Relational Reason, Morals, and Sociality, E. Hałas, A. Manterys (red.), Berlin 2020: Peter Lang (złożone do druku) ; ‘Education as a Problem Vis-à-Vis the Question about Education,’ z: Daniel R. Sobota, Jarosław Gara, Phainomena 28 (110-111): 17-52, 2019; ‘Argumentacja w edukacji szkolnej: przykład języka polskiego i matematyki. Wyniki badań i wnioski z warsztatów’, z: K. Biedrzycki i in., Edukacja Folozoficzna 65: 5-32, 2018; Normative sociology of Pierpaolo Donati. A polemical note on: “The Possibility of Humanism After Modernity: The Relational Perspective”, z: D. Sobota, “Stan Rzeczy” 12: 339-362, 2017.

 

 

Dr Krzysztof Głuc

Dyrektor Departamentu ds. Zasobów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza (2018-2020), Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK (2016-2020). Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych, krajowych i międzynarodowych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, edukacji, polityk publicznych i gospodarki komunalnej, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zarządzania gospodarką komunalną. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

 

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Obecnie prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Rozwoju a wcześniej dziekan (2012-2020) i prodziekan (2005-2012) Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Hausner Redaktor raportu

Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Doktor honoris causa SGH. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja 2010-2016). Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Nagroda Kisiela.

 

 

Dr Magdalena Jelonek

Adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem ludzkim, jakością kształcenia, w tym z analizą produktywności szkół wyższych. Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętego kapitału intelektualnego, m. in. w jednych z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Pełni funkcję eksperta merytorycznego (koordynatora) ds. badań przekrojowych w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce.

 

 

Dr Marcin Kędzierski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; w pracy zawodowej zajmuje się analizą polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki w obszarze szkolnictwa wyższego. Autor, współautor oraz redaktor kilkudziesięciu opracowań naukowych, eksperckich oraz popularnonaukowych z zakresu polityki publicznej. Koordynator prac zespołu odpowiedzialnego za ewaluację ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz opracowanie reformy systemu pomocy materialnej dla studentów w Polsce. Ojciec piątki dzieci w edukacji domowej.

 

 

Prof. UEK dr. hab. Stanisław Mazur

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wcześniej Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej i Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Specjalizacja akademicka: analiza polityk publicznych, zarządzanie publiczne, organizacyjne i systemowe uczenie się. Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu analizy polityk publicznych; jakości rządzenia; zarządzania strategicznego; organizacyjnego uczenia się. Autor ponad 260 publikacji naukowych publikowanych w renomowanych krajowych (PWN, Scholar) oraz zagranicznych wydawnictwach (Routledge, Peter Lang Publishing).

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Profesor w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w j. polskim i w j. obcych. Prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, w tym rozwiązań sztucznej inteligencji, ewolucja europejskiego systemu gospodarczego, w szczególności w sektorach logistyki i mobilności. Nauczyciel akademicki z doświadczeniem menedżerskim w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą.

 

 

Dr hab. Barbara Worek

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego, w których pełni rolę eksperta ds. uczenia się dorosłych.

 

Podcasty

Jakie są najważniejsze kompetencje przyszłości? Czy czas epidemii to dobry moment na zmiany?
Przed jakimi wyzwaniami stoi obecny systemem edukacji? Kto jest kluczowy dla jego rozwoju?
Aby znaleźć odpowiedź na te pytania zapraszamy do posłuchania nowej serii podcastów „Przyszłość Edukacji – Rozmowy Ekspertów o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach”.

Odcinek 1., rozmowa z prof. Jerzym Hausnerem, Przewodniczącym Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

Odcinek 2., rozmowa z prof. Jarosławem Górniakiem, Prorektorem ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odcinek 3., rozmowa z dr Łukaszem Cieślikiem, Dyrektorem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Impulsem do podjęcia debaty na temat przyszłości edukacji stała się najnowsza publikacja pt. “Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.” W raporcie tym interdyscyplinarny zespół autorów szuka odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje okażą się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski, eksperci przygotowali rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania.
Zapraszamy do posłuchania podcastów, a także do zapoznania się z raportem, który dostępny jest na stronie www.fundacjagap.pl/program-dialog , w zakładce Kurs na Edukację. Pobierz Raport.

Kolejne odcinki podcastów są uzupełnieniem publikacji pt. „Szkoły poza horyzont”, wydanej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w październiku 2021, w której pokazaliśmy dobre przykłady szkół wdrażających koncepcję „szkoły relacyjnej”. Zaproszeni goście opowiadają w podcastach o swoich doświadczeniach we wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonowania szkoły, a przede wszystkim w samym sposobie myślenia o tym czym szkoła jest i jaka być powinna.

Odcinek 4

Odcinek 5

Odcinek 6

Odcinek 7

Odcinek 8

Odcinek 9

Odcinek 10

W ramach Think Tanku Open Eyes Economy przygotowaliśmy wiele innych interesujących podcastów, aby ich wysłuchać zapraszamy na stronę www.oees.pl/dobrzewiedziec/podcasty

Skip to content